CITY SIGHT เมืองที่มองไม่เห็น - Onceinlife

แต่ความที่ผู้เขียนคลุกคลีกับสิ่งเหล่านี้ เพราะในอีกบทบาทหนึ่งเธอเป็นประธานกรรมการมูลนิธิโลกสีเขียว องค์กรที่ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องสิ่งแวดล้อมกับคนไทย เมื่อรวมเข้ากับความสนใจส่วนตัว

เรื่องราวที่ถ่ายทอดออกมาจากสิ่งที่ผ่านสายตาและมันสมองของเธอ จึงเป็นงานเขียนที่ทำให้เราได้กลับมาให้ความสำคัญและเห็นคุณค่าของสิ่งที่อยู่รอบตัวมากขึ้น และด้วยการเขียนที่เปรียบเทียบความไม่พึงพอใจของการใช้ชีวิตในเมืองกับเมืองที่ใครๆ ใฝ่ฝันถึงในเชิงสร้างสรรค์ เพราะเจตนาอยากให้ทุกคนช่วยกันหาทางออกเพื่อให้เมืองที่ฝันได้มีอยู่จริง ทำให้อย่างน้อยเมื่ออ่านแล้วก็จุดประกายให้อยากลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง อย่างน้อยก็เริ่มจากตัวเองก่อนล่ะ

พลิกหนังสือ

CITY SIGHT เมืองที่มองไม่เห็น

สรณรัชฏ์ กาญจนะวณิชย์

หนังสือรวมบทความอ่านเพลินที่ได้สาระ มุมมอง และแง่คิดเกี่ยวกับสารพันปัญหาของ “เมือง” ที่เราอาศัยอยู่ ผ่านสิ่งละอันพันละน้อยจากเรื่องราวในชีวิตประจำวันที่เราอาจมองข้ามไป

แต่ความที่ผู้เขียนคลุกคลีกับสิ่งเหล่านี้ เพราะในอีกบทบาทหนึ่งเธอเป็นประธานกรรมการมูลนิธิโลกสีเขียว องค์กรที่ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องสิ่งแวดล้อมกับคนไทย เมื่อรวมเข้ากับความสนใจส่วนตัว

เรื่องราวที่ถ่ายทอดออกมาจากสิ่งที่ผ่านสายตาและมันสมองของเธอ จึงเป็นงานเขียนที่ทำให้เราได้กลับมาให้ความสำคัญและเห็นคุณค่าของสิ่งที่อยู่รอบตัวมากขึ้น และด้วยการเขียนที่เปรียบเทียบความไม่พึงพอใจของการใช้ชีวิตในเมืองกับเมืองที่ใครๆ ใฝ่ฝันถึงในเชิงสร้างสรรค์ เพราะเจตนาอยากให้ทุกคนช่วยกันหาทางออกเพื่อให้เมืองที่ฝันได้มีอยู่จริง ทำให้อย่างน้อยเมื่ออ่านแล้วก็จุดประกายให้อยากลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง อย่างน้อยก็เริ่มจากตัวเองก่อนล่ะ

ข้อมูลหนังสือ
  • CITY SIGHT เมืองที่มองไม่เห็น
  • ผู้เขียน: สรณรัชฏ์ กาญจนะวณิชย์
  • สำนักพิมพ์: Salmon Book